Bli medlem

Har du frågor? 

Kontakta oss här.

1000 kr

Årsavgift

Här ingår allt: utomhussäsongens

roddträning, inomhusträningen samt medlemsskap för ett helt år

Medlemsskap

Här ingår roddträningen samt medlemsskap 

500 kr

Stödmedlem

Kanske har du inte möjlighet att delta i våra aktiviteter men ändå känner att du vill stötta oss?

Då är du välkommen att stödja oss med valfri summa.


Vi är en ideell förening som är beroende av våra medlemsavgifter och våra stödmedemar. Våra intäkter skall bl.a. täcka lokalhyra för inomhusträning samt upprustning av vår fina båt.

Ett bidrag mottages tacksamt!

Varlfri summa

Hur betalar jag?

Sätt in din summa på plusgiro: 27 65 87-3. Ange ditt namn, email, tel.nr samt betalningsalternativ på inbetalningen.Vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Se mer information nedan.Björkö Roddklubb


Dataskyddsförordningen

Björkö Roddklubb hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) men för att vårt föreningsarbete ska fungera skulle vi vilja samla in epost, och telefonnummer till vårt medlemsregister. Medlemmarnas uppgifter registreras i medlemsregistret när årsavgift är betald.


Björkö Roddklubb


Integritetspolicy

– såhär behandlar vi dina personuppgifter i föreningen Björkö Roddklubb (nedan kallad föreningen)

Föreningens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att föreningen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur Föreningen Björkö Roddklubb behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Föreningen Björkö Roddklubb, org. nr. 857209-6645, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Föreningen dina personuppgifter?

Föreningen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss vid ansökan om medlemskap i föreningen. Föreningen kan även samla in personuppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register, i syfte att komplettera de uppgifter som du angett i din ansökan.

Vilka uppgifter behandlas?

Föreningen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress, eller uppgifter som är nödvändiga för att Föreningen skall kunna hantera och administrera din ansökan och fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Föreningen uppgifter om dig?

Föreningen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

- Registrera och lagra i Föreningens dataregister

- Hantera och administrera din ansökan om medlemskap

- Föra statistik

- Uppge ditt namn i Föreningens verksamhetsberättelse och på Föreningens webbsida eller andra motsvarande kanaler

- Publicera foton på dig på Föreningens webbsida eller andra motsvarande kanaler

- I övrigt kontakta dig med kompletterande frågor eller besked avseende ditt medlemskap.

När har Föreningen rätt att behandla dina personuppgifter?

Föreningen har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Föreningen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Föreningen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Föreningens revisorer, till ledningen för Svenska Roddförbundet samt till myndigheter efter begäran.

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Föreningen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Föreningen eller tredje parts rättigheter.

Föreningen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du beviljas medlemskap i Föreningen så sparas dina personuppgifter så länge som du är medlem i Föreningen. När du väljer att utträda ur Föreningen så raderar Föreningen samtliga dina personuppgifter i slutet av det kalenderår under vilket ditt utträde sker.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Föreningen behandlar om dig.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har rätt att begära att Föreningen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock inte behandling av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslagen.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till:

styrelsen@bjorkoroddklubb.se

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Föreningen värnar din integritet. Föreningen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Föreningen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Föreningens webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter på adressen

styrelsen@bjorkoroddklubb.se                        

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-05-25