Hej alla roddare och övriga motionärer!

 

Nu drar vi igång med vår inomhusträning och träffas därför i idrottshallen på:


TISDAGAR KL 19-20 - för att gympa till musik. Tillsammans hjälps vi åt att peppa varandra!


​TORSDAGAR KL 19-20.30 - för att stärka våra muskler! Vi avslutar dessutom varje pass med härligt mjukgörande stretching!

 

Du som är en riktig friskus är du dessutom välkommen till utegymmet (vid slingan) på LÖRDAGAR KL 10 för att träna "CF"!Varmt välkomna!

Styrelsen

För aktuell information.

Besök vår facebooksida

 Träningsschema rodd

Damer

Tisdag 19:30, Torsdag 18:30, Söndag 10:00


Herrar

Tisdag 18:30, Torsdag 19:30, Söndag 11:00


Motion

Onsdag 19:30, Söndag 18:00 och 19:00


Juniorer

Ej klart

Kontaktpersoner

Dam

Britta Svensson tel. 0703 527 879


Herr

Britta tel. 0703 527 879

Jeanette tel. 0704 613 022


Motion

Klas Forsberg tel. 961213

 Anslagstavla:

Charter

Vi anordnar charterrodd för företag och privata grupper.

Mer info om priser mm hittar man på Charter-sidan.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter per kalenderår 2021 (gäller alla som deltar i våra aktiviteter):


Medlemsavgifter:

500 kr/aktiv medlem (i medlemsavgiften ingår då utomhussäsongens roddträning) och till 1000 kr/aktiv familj (boende på samma adress) Avgiften för aktiv junior (100 kr) och passiv medlem (50 kr) kvarstår.

Avgiften för inomhusträningen ändras till 250 kr/termin (dvs utan rabatt för helårsträning).

 

Plusgiro: 276587-3 (Ange vilken person, epost och telefonnummer som inbetalningen gäller)

Björkö Roddklubb hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) men för att vårt föreningsarbete ska fungera skulle vi vilja samla in epost, och telefonnummer till vårt medlemsregister. Medlemmarnas uppgifter registreras i medlemsregistret när årsavgift är betald.


Björkö Roddklubb har fått en egen shoppinggalleria på nätet. Varje gång du beställer något av dessa nätbutiker via Sponsorhuset så tillfaller ett sponsor-bidrag Björkö Roddklubb utan att det kostar dig något extra. Handlar du på nätet så gör det via länken ovan och stöd klubben. 

Klubben har avtal med Team Sportia Backaplan. Som klubbmedlem går man till butiken, blir medlem i deras sportklubb och talar om att man är medlem i Björkö Roddklubb så får man rabatt.

INTEGRITETSPOLICY – SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER I FÖRENINGEN BJÖRKÖ RODDKLUBB (nedan kallad Föreningen)

Föreningens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att föreningen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur Föreningen Björkö Roddklubb behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Föreningen Björkö Roddklubb, org. nr. 857209-6645, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all behandling sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Föreningen dina personuppgifter?

Föreningen samlar in personuppgifter som du lämnar till oss vid ansökan om medlemskap i föreningen. Föreningen kan även samla in personuppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register, i syfte att komplettera de uppgifter som du angett i din ansökan.

Vilka uppgifter behandlas?

Föreningen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress, eller uppgifter som är nödvändiga för att Föreningen skall kunna hantera och administrera din ansökan och fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Föreningen uppgifter om dig?

Föreningen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

- Registrera och lagra i Föreningens dataregister

- Hantera och administrera din ansökan om medlemskap

- Föra statistik

- Uppge ditt namn i Föreningens verksamhetsberättelse och på Föreningens webbsida eller andra motsvarande kanaler

- Publicera foton på dig på Föreningens webbsida eller andra motsvarande kanaler

- I övrigt kontakta dig med kompletterande frågor eller besked avseende ditt medlemskap.

När har Föreningen rätt att behandla dina personuppgifter?

Föreningen har rätt att behandla dina personuppgifter när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Föreningen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Föreningen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Föreningens revisorer, till ledningen för Svenska Roddförbundet samt till myndigheter efter begäran.

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Föreningen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Föreningen eller tredje parts rättigheter.

Föreningen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du beviljas medlemskap i Föreningen så sparas dina personuppgifter så länge som du är medlem i Föreningen. När du väljer att utträda ur Föreningen så raderar Föreningen samtliga dina personuppgifter i slutet av det kalenderår under vilket ditt utträde sker.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Föreningen behandlar om dig.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har rätt att begära att Föreningen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock inte behandling av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslagen.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till:

styrelsen@bjorkoroddklubb.se

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Föreningen värnar din integritet. Föreningen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Föreningen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Föreningens webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter på adressen

styrelsen@bjorkoroddklubb.se                         Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-05-25